1. NDS - Brain Training 2 - Nintendo - 290,000
2. NDS - Animal Crossing: Wild World - Nintendo - 133,000
3. NDS - Mario Kart DS - Nintendo - 115,000
4. NDS - Brain Training for Adults - Nitnendo - 114,000
5. NDS - Mario & Luigi: Partners in Time - Nintendo - 98,000
6. PS2 - Kingdom Hearts 2 - Square Enix - 83,000
7. NDS - Brain Training for Kids - Nintendo - 63,000
8. NDS - Tamagotchi no PuchiPuchi Omisecchi - Bandai - 62,000
9. NDS - Pokemon Fushigi no Dungeon Blue - Nintendo - 57,000
10. GBA - Pokemon Fushigi no Dungeon Red - Nintendo - 49,000